Danmarks Frie Forskningsfond: Forskningsprojekt II

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forsknings- projekter udført af flere forskere (herunder postdockandidater og ph.d.-studerende) af op til 41⁄2
års varighed på mellem 2.200.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF-Forskningsprojekt1. Forskningsaktiviteterne skal skabe synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

Nøgleord

  • Fremme kvaliteten af dansk forskning
  • Udvikle samarbejdet i dansk forskning
  • Et koordineret og forpligtende samarbejde
Du skal have betydelig, selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau. Du skal desuden have opnået ph.d.-graden eller kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse) mindst 8 år før ansøgningsfristens udløb.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Mellem 2.200.000 og 4.300.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    08.10.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder